FORUM PRZEWOŹNIKÓW EKSPRESOWYCH   |   TEL.: (022) 212 00 00   |   E-MAIL: BIURO@FPE.WAW.PL

Statut FPE

STATUT
FORUM PRZEWOŹNIKÓW EKSPRESOWYCH

 

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1

Forum Przewoźników Ekspresowych, zwane w dalszej części Forum lub Związkiem, jest Związkiem podmiotów gospodarczych zajmujących się (także międzynarodowo) ekspresowym dostarczaniem dokumentów i paczek w Polsce.

 

§2

Siedzibą Związku jest miasto st. Warszawa.

 

§3

Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§4

Związek może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym celu działania.

 

§5

Związek jest samorządny i niezależny.

 

ROZDZIAL II.
CELE ZWIĄZKU I ŚRODKI DZIAŁANIA

§6

 Związek prowadzi swą działalność w celu:
1. ochrony praw i reprezentowania interesów swoich członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy, administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, organizacji społecznych oraz gospodarczych.
2. kształtowanie etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich przy prowadzeniu działalności.

 

§7

Związek realizuje swoje cele przez:
1. opiniowanie założeń, projektów ustaw i aktów wykonawczych w zakresie objętym działalnością Związku w celu ochrony praw i interesów członków Związku;
2. udzielanie pomocy członkom Związku w prowadzeniu szkoleń pracowników;
3. organizowanie i wspieranie badań dotyczących przewozów ekspresowych;
4. organizowanie innych form pomocy członkom Związku;
5. organizowanie negocjacji w kontaktach z innymi podmiotami i organizacjami;
6. w przypadku zagrożenia praw i interesów członków Związku na skutek działania władz, innych podmiotów, organizacji- finansowanie lub/i popieranie od strony prawnej w imieniu członków działań mających na celu ochronę praw i interesów lub ochronę przewozów ekspresowych w ogólności;
7. utrzymywanie i doskonalenie profesjonalnych standardów w przewozach ekspresowych oraz dbałość o dobro publiczne przy prowadzeniu przewozów ekspresowych.

 

ROZDZIAL III.
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

1. Członkiem Związku może zostać każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą w zakresie usług przewozów ekspresowych, zatrudniająca w tym celu stale lub okresowo pracowników.
2. Członkiem Związku może zostać także osoba prawna, z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, której przedmiotem przedsiębiorstwa jest także świadczenie usług przewozów ekspresowych.

 

§9

Warunkiem przystąpienia do Związku jest złożenie wniosku zawierającego zgodę na brzmienie niniejszego Statutu i krótkiego opisu działalności w zakresie przewozów ekspresowych oraz pisemnej rekomendacji jednego z członków Związku. Zarząd Związku rozpatruje wniosek w terminie trzydziestu dni od jego złożenia i zawiadamia pisemnie o podjętej decyzji.

 

§10

Zarząd może odmówić przyjęcia do Związku.

 

§11

Każdy członek Związku ma czynne i bierne prawo wyborcze.

 

§12

1. Ilość głosów przysługująca każdemu członkowi Związku zależy od liczby osób pracujących na rzecz członka Związku zgodnie z deklaracją przedstawioną na corocznym Zjeździe według poniższych zasad:
zadeklarowana liczba pracujących ilość przypadających głosów 
do 10 - 1 głos
od 11 do 25 -  2 głosy
od 26 do 50 - 3 głosy
od 51 do 100 - 4 głosy
od 101 do 250 - 5 głosów
powyżej 250 -  6 głosów

2. W sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Rewizyjnej oraz wykluczenia członka ze Związku każdemu członkowi przysługuje jeden glos.

 

§13

Do obowiązków członków Związku należy:
1. przestrzeganie Statutu i uchwał władz Związku;
2. przestrzeganie etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich;
3. terminowe opłacanie składek w wysokości uchwalonej przez Zjazd Związku.

 

§ 14

Członkostwo w Związku ustaje z następujących przyczyn:
1. wystąpienia ze Związku;
2. utraty praw publicznych;
3. utraty zdolności do czynności prawnych;
4. otwarcia likwidacji członka Związku będącego osobą prawną;
5. wszczęcia postępowania upadłościowego członka Związku.
Zjazd Związku wykluczy członka ze Związku, w przypadku:
1. uporczywego uchylania się od płacenia składek, mimo pisemnego upomnienia;
2. nieprzestrzegania postanowień Statutu i niewypełniania uchwał lub innych postanowień Związku.

 

 

ROZDZIAL IV.
ORGANY ZWIĄZKU

§ 15

Organami Związku są: Zarząd, Komisja Rewizyjna i Zjazd Związku.

 

§ 16

1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, powołanych spośród:
a) członków Związku będących osobami fizycznymi
lub
b) spośród osób rekomendowanych do Zarządu Związku przez członków będących osobami prawnymi.
2. Każdy członek będący osobą prawną może rekomendować do Zarządu Związku wyłącznie jedną osobę, posiadającą pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych. Rekomendacja winna zostać złożona na piśmie.

 

§ 17

1. Ilość członków Zarządu ustala Zjazd.
2. Z uwzględnieniem § 18 Statutu, członkowie Zarządu powoływani są przez Zjazd Związku w drodze uchwały, spośród osób określonych w § 16 Statutu, na wspólne, dwuletnie kadencje. Zarząd kolejnej kadencji winien zostać powołany na drugim Zwyczajnym Zjeździe, przypadającym po Zjeździe, na którym został wybrany Zarząd danej kadencji.
3. Czas trwania kadencji Zarządu może zostać skrócony przez Zjazd w każdym czasie.
4. Mandat członka Zarządu danej kadencji wygasa:
a) z chwilą odwołania go ze składu Zarządu przez Zjazd;
b) z chwilą powołania co najmniej trzech członków Zarządu następnej kadencji;
c) z chwilą śmierci, ograniczenia zdolności do czynności cywilnoprawnych, względnie z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji;
d) w przypadku członka Zarządu powołanego na podstawie rekomendacji, o której mowa w § 16 ust. 1 litera „b” Statutu – z chwilą cofnięcia udzielonej mu rekomendacji, przy czym takie cofnięcie winno zostać złożone na piśmie i doręczone zarówno osobie, której dotyczy, jak i pozostałym członkom Zarządu.

 

§ 18

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji, o której mowa w § 17 ust. 2 Statutu, w jego miejsce może zostać powołany nowy członek Zarządu. Nowego członka Zarządu powołuje Zjazd, z uwzględnieniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. W przypadku, gdy do wygaśnięcia mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji dojdzie z przyczyn określonych w § 17 ust. 4 litera „d”, nowy członek może zostać powołany w ten sposób, że:
a) członek Związku, który cofnął rekomendację byłemu członkowi Zarządu, może udzielić nowej rekomendacji innej osobie, spełniającej wymagania określone w § 16 ust. 2 Statutu;
b) nowa rekomendacja winna zostać sporządzona na piśmie oraz doręczona Zarządowi, który w terminie 7 dni winien przesłać jej odpis do wszystkich członków Związku;
c) osoba, której udzielono nowej rekomendacji zostaje powołana w skład Zarządu z upływem 7 dni od dnia doręczenia przez Zarząd tej rekomendacji pozostałym członkom Zarządu, chyba że przed upływem tego terminu członkowie Związku dysponujący na ostatnim Zjeździe co najmniej połową głosów obliczonych stosownie do § 12 ust. 1. Statutu, złożą na ręce Zarządu pisemny sprzeciw wobec powołania tej osoby;
d) w przypadku skutecznego złożenia sprzeciwu, o którym mowa pod literą „c”, członek Związku, o którym mowa pod literą „a” może udzielić kolejnej rekomendacji innej osobie.


§ 19

Zarząd reprezentuje Związek na zewnątrz i kieruje jego działalnością.

 

§ 20

Zarząd realizuje cele Związku, a w razie rozwiązywania Związku podejmuje czynności likwidacyjne.


§ 21

Prawo Zarządu do reprezentacji dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z działalnością Związku, w tym zaciąganie zobowiązań.


§ 22

Komisja Rewizyjna może oznaczać najwyższą sumę, do której Zarząd może zaciągać zobowiązania.


§ 23

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Związku uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.
2. Zarząd jest władny do podjęcia ważnych uchwał, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i przedmiocie posiedzenia Zarządu. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów osób obecnych.


§ 24

1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę działalnością Związku.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.


§ 25

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób, powoływanych spośród:
a) członków Związku będących osobami fizycznymi
lub
b) osób rekomendowanych do Komisji Rewizyjnej przez członków będących osobami prawnymi.
2. Każdy członek Związku będący osobą prawną może rekomendować do Komisji Rewizyjnej wyłącznie jedną osobę, posiadającą pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych. Rekomendacja winna zostać złożona na piśmie.
3. Ilość członków Komisji Rewizyjnej ustala Zjazd.
4. Z uwzględnieniem § 26 Statutu, członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są przez Zjazd Związku w drodze uchwały, spośród osób określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, na wspólną, dwuletnią kadencję. Komisja Rewizyjna kolejnej kadencji winna zostać powołana na drugim Zwyczajnym Zjeździe, przypadającym po Zjeździe, na którym została wybrana Komisja danej kadencji.
5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być odwołany przez Zjazd Związku.
6. Mandat członka Zarządu danej kadencji wygasa:
a) z chwilą powołania co najmniej trzech członków Komisji Rewizyjnej następnej kadencji;
b) z chwilą śmierci, ograniczenia zdolności do czynności cywilnoprawnych, względnie z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji;
c) w przypadku członka Komisji Rewizyjnej powołanego na podstawie rekomendacji, o której mowa w ust. 1 litera „b” niniejszego paragrafu – z chwilą cofnięcia udzielonej mu rekomendacji, przy czym takie cofnięcie winno zostać złożone na piśmie i doręczone zarówno osobie, której dotyczy, jak i pozostałym członkom Komisji Rewizyjnej.


§ 26

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, o której mowa w § 25 ust. 4 Statutu, w jego miejsce może zostać powołany nowy członek Komisji Rewizyjnej. Nowego członka Komisji Rewizyjnej powołuje Zjazd, z uwzględnieniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. W przypadku, gdy do wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji dojdzie z przyczyn określonych w § 25 ust. 6 litera „c” Statutu, nowy członek może zostać powołany w ten sposób, że:
a) członek Związku, który cofnął rekomendację byłemu członkowi Komisji Rewizyjnej, może udzielić nowej rekomendacji innej osobie, spełniającej wymagania określone w § 25 ust. 2 Statutu;
b) nowa rekomendacja winna zostać sporządzona na piśmie oraz doręczona Zarządowi, który w terminie 7 dni winien przesłać jej odpis do wszystkich członków Związku;
c) osoba, której udzielono nowej rekomendacji zostaje powołana w skład Komisji Rewizyjnej z upływem 7 dni od dnia doręczenia przez Zarząd tej rekomendacji pozostałym członkom Związku, chyba że przed upływem tego terminu co najmniej połowa członków Związku złoży na ręce Zarządu pisemny sprzeciw wobec powołania tej osoby;
d) w przypadku skutecznego złożenia sprzeciwu, o którym mowa pod literą „c”, członek Związku, o którym mowa pod literą „a” może udzielić kolejnej rekomendacji innej osobie.
3. Powołanie członka Komisji Rewizyjnej w trybie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu stwierdza Zarząd oraz Komisja Rewizyjna w drodze jednomyślnych uchwał. Odpisy uchwał winny zostać niezwłocznie przekazane wszystkim członkom Związku.


§ 27

Komisja Rewizyjna bada bilans i rachunek wyników, tak co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, sprawozdanie roczne Zarządu z jego działalności oraz składa sprawozdanie roczne Zjazdowi z powyższego badania.


§ 28

W celu wykonania powyższych czynności każdy członek Komisji Rewizyjnej ma prawo przeglądać każdy dział działalności Związku, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku jak również przeglądać dokumenty i księgi.  

§ 29

Najwyższą władzą Związku jest Zjazd Związku.


§ 30

Zjazd może być Zwyczajny lub Nadzwyczajny.


§ 31

Zwyczajny Zjazd Związku zwoływany jest corocznie.


§ 32

Zwyczajny Zjazd Związku zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, listami poleconymi wysłanymi przynajmniej na trzydzieści dni przed datą Zjazdu. W zawiadomieniu o Zjeździe należy podać miejsce Zjazdu, termin i godzinę oraz szczegółowy porządek Zjazdu.


§ 33

Jeżeli Zarząd nie zwoła Zjazdu w terminie uczyni to Komisja Rewizyjna.


§ 34

Zjazd podejmuje uchwały w następujących sprawach:
1. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
2. odwołanie Zarządu;
3. nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości;
4. uczestnictwa w innych organizacjach o podobnym charakterze;
5. zmiany Statutu;
6. rozwiązanie Związku;
7. tworzenie federacji i konfederacji;
8. przeznaczenie majątku Związki w razie jego likwidacji;
9. ustalenie wysokości składek członkowskich;
10. wykluczenie członka ze Związku.


§35

Przedmiotem Zwyczajnego Zjazdu mogą być także inne sprawy.


§36

Uchwały Zjazdu podejmowane są w głosowaniu. W sprawach wyboru lub odwołania członków organów Związku głosowanie jest tajne. Zjazd jest władny do podjęcia ważnych uchwał, jeżeli wszyscy członkowie Związku zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i przedmiocie Zjazdu. Uchwały Związku podejmowane są zgodnie z postanowieniami § 41 i 42.


§37

Nadzwyczajny Zjazd jest zwoływany ilekroć organa uprawnione do jego zwołania uznają to za potrzebne lub na zgłoszone Zarządowi lub Komisji Rewizyjnej żądanie co najmniej jednej piątej członków Związku.


§38

Nadzwyczajny Zjazd zwołuje Zarząd lub Komisja Rewizyjna w terminie co najmniej 14 dni od daty wysłania pisemnego powiadomienia członków Związku.


§39

Przedmiotem Nadzwyczajnego Zjazdu mogą być sprawy wymienione w §§ 34 i 35.


§40

Członkowie Związku mogą uczestniczyć w Zjeździe oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.


§41

W sprawach rozwiązania Związku oraz zmiany Statutu uchwały podejmowane są
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Związku.


§42

W innych sprawach Zjazd podejmuje uchwały, bez względu na ilość obecnych członków, większością głosów.


ROZDZIAL V.
MAJĄTEK ZWIĄZKU


§ 43

1. Majątek Związku tworzy się ze składek członkowskich , darowizn, dotacji, spadków, zapisów.
2. Wysokość rocznej składki, do której zapłaty zobowiązany jest każdy z członków Związku zależy od liczby osób pracujących na rzecz członka Związku zgodnie z deklaracją przedstawioną na corocznym Zjeździe według poniższych zasad:
zadeklarowana liczba pracujących wysokość składki w złotych
do 10 - 1.260
od 11 do 25 - 2.520
od 26 do 50 - 4.200
od 51 do 100 - 7.500
od 101 do 250 - 12.600
powyżej 250 - 16.800
3. Składka płatna jest z ,,góry” w równych ratach miesięcznych, najpóźniej do 7 dnia każdego miesiąca, na konto Związku.
4. Zjazd Związku upoważnia Zarząd do zastosowania na mocy Uchwały indywidualnej wysokości składek bądź zwolnienia z płacenia składek dla poszczególnych Członków Związku w przypadku wystąpienia uzasadnionych przesłanek dla takiej decyzji.

§ 44

W razie rozwiązania Związku jego majątek będzie przeznaczony na cele społecznie użyteczne. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku, Zjazd jednocześnie podejmuje uchwałę wskazującą te cele.


ROZDZIAL VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 45

Związek działa na podstawie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. 55, poz. 235).

Członkowie forum